Как физиката може да е много интересна

04.07.2017 г., 14:54
Как физиката може да е много интересна

Десет седмокласници се включиха в групата "Физика 7 клас" с ръководител г-жа Пенка Костадинова.

Заниманията бяха много интересни – правеха се много и разнообразни опити, учениците сами откриваха законите на механиката и оптиката. Работеше се по 2 часа седмично и така имаше време за всичко. Много полезно беше сътрудничеството с родителите, които съдействаха за изготвяне на практическите задачи.

Седмокласниците вече отлично познават основните величини и закономерностите, свързани с електричния ток и светлинната, а получените знания прилагат успешно при решаването на практически задачи. Учениците имат практически умения за съставяне за електрични вериги и могат да ги прилагат в бита.

Знанията за въздействието на електричния ток върху човека, за източниците на шумово замърсяване, за биологичното влияние на йонизиращите лъчения допринесоха и за развиването на екологично съзнание у учениците.

Всички ученици от групата посещаваха часовете с голям интерес; те бяха искрено удовлетворени от постигнатите резултати и приключиха учебната година с добри оценки и много добри по физика и астрономия.

Групата "Физика - 7 клас" се финансира по проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І", на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020.

 

Отново се включихме в инициативата "Журналисти в училище"
 

Маратон по четене
 

Камино – по пътя на едно приключение