Стратегия

Стратегия за развитие през периода 2014/2020 година, приет на основание чл. 150 ал. 1 т. 1 от ППЗНП

Стратегията на училището обосновава направленията за развитието му в усло­вията на модернизация на българското образование и формулира целите, задачите и възможните ресурси за тяхното реализиране. Разработена е от авторски колектив с представители на всички методически обединения.

Срокът на реализация на стратегията е 2014–2020.

Приета е на заседание на Педагогическия съвет на училището от 03.10.2013 г. и се актуализира в началото на всяка учебна година.

Увод

Близо един век СУ „Васил Левски“ образова и възпитава троянските деца. Незави­симо чие име е носило училището през годините, то е поддържало стремежа към усъ­вършенстване любознателността и българския дух у младите хора.

Училището продължава да е едно от предпочитаните учебни заведения в общината с доказалите своята перспективност профили и специалности. Традиция е учениците от училището да се класират на призови места в общински, областни и национални кон­курси, състезания и олимпиади. Чуждоезиковото обучение доказва своите възможности, по избор могат да се изучават пет европейски езика. Двадесет и първият век изисква ново мислене, но и вглеждане в традицията – това е част от образователната политика на СУ „Васил Левски“.

Обликът на училището се характеризира със съчетаване на общообразователната, непрофилираната и профилирана подготовка. Профилите – „Чуждоезиков“, „Хуманитарен“ и „Природоматематически“ – се определят като предпочитани от учениците от цялата община. Професионалното обучение създаде условия за утвърждаване на специал­ността „Организация на хотелиерството“ и за все по-успешното взаимодействие с пред­ставителите на туристическия бранш в региона.

Професионалната подготовка, която училището предлага, е предпоставка за привличане на ученици, отпаднали от образователната система.

Стабилната и качествена обща, про­филирана и професионална подготовка са отли­чителни черти на СУ „Васил Левски“ Троян.

Нашият девиз

Това са думите на Левски – „Времето е в нас и ние сме във времето!“

Нашето мото

Ние искаме да бъдем сред най-добрите, защото вярваме, че можем и защото знаем, че го заслужаваме!

Визия за развитието на СУ „Васил Левски“

СУ „Васил Левски“ е общинско училище, гарантиращо усвояването на знанията, уме­нията и навиците, съгласно държавните общообразователни изисквания, заложени в нормативните документи на законодателството на Република България, възпитаващо нравствен гражданин, отговарящ на изискванията на обществото, способен успешно да се реализира в условията на 21 век.

Към какво се стремим?

Ние – ръководство, учители, ученици и родители – отстояваме идеята СУ „Ва­сил Левски“, Троян да се утвърди сред водещите образователни институции в Ловешка област с ефективно управление и европейска визия. Институция, в коя­то учениците да получават качествена подготовка на европейско ниво, а учите­лите да имат високо самочувствие, отлична квалификация и мотивация за рабо­та.

Ние превръщаме училището в желана територия, в територия за изява на всеки ин­дивидуален талант, като подаваме ръка на всеки ученик и заедно търсим най-адекватната форма, чрез която той може да получи образование, квалификация и професия.

Ние се гордеем:

 • с едновековната си история и с богатите си тра­диции;
 • с неоспоримите постижения в обучението, възпитанието и реализацията на учени­ците;
 • с ориентираното към пазара на труда обучение;
 • с модернизираната, естетизирана, уютна и сигурна среда;
 • с интензивния и интересен вътрешноучилищен живот и с разнообразната извънкласна дейност;
 • със силното ученическо самоуправление;
 • с активното Училищно настоятелство и с партньорствата на различни нива.

През годините на своето развитие училището ни е доказало своите възможности и пер­спективи. То отстоява и утвърждава своя авторитет чрез престижни изяви на учители и ученици. Високите критерии задължават педагозите да бъдат аристократи на духа, със самочувствие и желание за реализация. От учителя тук се изисква много – да води и озарява с дръзновението си младите поколения, да дава знания и непрекъснато да обо­гатява своите, да достига до големи професионални и личностни висоти, но най-вече да сложи своя духовен отпечатък върху ученика, за да го последва, настигне и надмине. Сериозната работа на ръководство, учители, ученици и служители дава своите резулта­ти. Днес училището ни е генератор на нови идеи, актуални експерименти, среда за изява на учители и ученици.

Мисия на СУ „Васил Левски“

Училището предоставя качествено образование с високо ниво на общообразова­телна, профилирана и професионална подготовка, с успешно завършване на клас, етап и степен, с придобиване както на основно и средно образование, така и на професионална квалификация в областта на туризма. Имаме за приоритети чуждоезиковата и хуманитарна профилирана подготовка, ус­вояването на непрекъснато развиващите се информационни и комуникацион­ни технологии, както и на професионалната подготовка.

Уче­ниците са нашата грижа, отговорност, самочувствие и гордост! А училището – нашата Вселена!

Ние се променяме, за да се развиваме във времето и за да успеем да получим за­служено реноме на най-доброто училище в Троян и региона.

Задачи на училището

Динамиката на външната среда и особеностите на училището и на нашия регион предполагат динамика в развитието на СУ „Васил Левски“, Троян и налага залагането на различни акценти в неговата стратегия.

Главна задача на училището остава осигуряването на равен достъп до образование на различни групи ученици в съответствие с техните способности, индивидуални ин­тереси и потребности. Наложително е да се разширят възможностите за социализация на учениците и да се осигури приемственост между общото и професионалното образо­вание.

Обучението във всяка образователна степен трябва да съответства на възрастовите осо­бености на учениците, да подпомага тяхното общо развитие.

Реализирането на модулите от задължителна, задължителноизбираема, свободноизбираема и професионална подготовка обединява два стандарта за учебно съдържание и покриване на държавни образователни изисквания. Първият стандарт обхваща задъл­жителната и отчасти задължителноизбираемата подготовка на всеки ученик – това е стандартът „ученикът трябва“. Вторият стандарт е повишената, индивидуализирана подготовка (свободноизбираема и професионална, отчасти задължителноизбираема), която избира всеки ученик – това е стандартът „ученикът може“.

Педагогът трябва да продължи да се развива като основен фактор и координатор на целия образователен процес.

Из историята на училището

Началото си нашето училище води от учебната 1915/1916 година, когато към прогимназията в града се открива четвърти гимназиален клас. През следващите години се откриват пети и шести клас, докато през учебната 1922/1923 година гимназиалните класове се отделят от прогимназията и заживяват като са­мостоятелно учебно заведение – непълна гимназия.

През 1924 г. излиза първият випуск на непълната гимназия.

През 1937 и 1938 едновременно се откриват седми и осми клас, с което се поставят основите на Пълната смесена гимназия – нейният първи випуск излиза през 1939 г.

През есента на 1943 г., по предложение на учителския съвет, гимназията приема за патрон името на Васил Левски.

През 1961 г. се поставя първата копка за нова сграда на местността Кръста.

През учебната 1964/1965 г. гимназията се премества в нова сграда – сегашната сграда на училището.

В следващите години училището се утвърждава като едно от водещите в окръга и страната и през 1966 г. (по случай 50-годишнината от осно­ваването на училището) гимназия­та е удостоена с Народен орден на труда (бронзов), а през 1969 г. – и с орден „Кирил и Методий“ – II степен

През учебната 1984/1985 г. гимназията се трансформира в Единно средно политехни­ческо училище (ЕСПУ) с УПК „Васил Левски“ с обучение на ученици от IV до XI клас.

През учебната 1990/1991 г. училището става Средно общообразователно училище и от 1993/1994 г. започва прием на ученици в начален етап.

От началото на учебната 1994/1995 г. в училището започва прием след VII клас в Хуманитарна профилирана паралелка – Български език и литература с интензивно изучаване на английски език, а през следващата година – с немски език.

През учебната 1995/1996 г. започва прием в паралелка с предпрофесионална подготовка по специалността „Хотелиерство“, след това – „Екскурзоводство“. През учебната 2000/2001 година предпрофесионалната подготовка прераства в професионална по спе­циалност „Мениджмънт в хотелиерството“, по-късно преобразувана в „Организация на хотелиерството“.

През 2003 г. училището придобива чрез дарение 2,5 дка имот в местността Могилата (махала Баба Стана, в землището на с. Орешак), където се поставя павилион за астроно­мически наблюдения на Школата по астрономия, функционираща към училището.

През 1999/2000 г. с прием след VIII клас в про­фил „Природоматематически“ по специалност „Информатика“ се поставя началото и на профилираното обучение в сферата на информатиката и ин­формационните технологии.

От учебната 2007/2008 г. започва обучение в профил „Технологичен“ – „Туризъм“.

През 2007 г. е открит ново­построеният спортен комплекс, а през 2009 г. е извършено цялостно саниране на сграда­та с изграждане на ново газово стопанство.

Обособени са три от­крити спортни игрища.

През 2010/2011 г. започва обучение в нови паралелки, прием след VII клас: профил „Чуждоезиков“ – Английски и Испански език; профил „Природоматематически“ – Информационни технологии с интензивно изу­чаване на английски език.

От 2011/2012 г. започва прием в две нови паралелки след V клас: с разширено изуча­ване на БЕЛ и английски език и с разширено изучаване на математика и информацион­ни технологии.

През 2013/2014 – за пръв път след 7 клас се реализира план-прием на паралелка в про­фил хуманитарен с разширено изучаване на география и икономика.

През 2015 г. се открива външният парк-градина.

Училището не спира да се развива, подобрява се материалната база и инфраструктурата, създават се все по-добри условия за обучение в кабинети, оборудвани с модерна техника.

От 2016 г., след влизането в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование училището е преименувано в Средно училище „Васил Левски“.

Наша гордост

Много от възпитаниците и учителите на гимназията стават изтъкнати учени, видни обществени и кул­турни дейци: акад. Ангел Балевски, акад. Минко Памукчиев (икономист), проф. Никола Шипковенски (медик), проф. Найден Чакъров (педагог), проф. Христо Браилски (медик), проф. Игнат Пенков (географ), проф. Дамян Данчев (фармацевт), проф. Стефан Шошков (медик), проф. Стефан Цоневски (философ), проф. Иван Димовски (математик), проф. Цанко Стойчев (биолог), проф. Пенчо Радковски (икономист), проф. Доко Доков (юрист), проф. Стойко Попов (философ), проф. Дочо Шошков (ветеринарна меди­цина), проф. Иван Дочев (технически науки), проф. Лиляна Трифонова (педиатър), проф. Марко Семов (социолог), проф. Минко Мондешки (медик), проф. Пенчо Петрушев (математик), проф. Христо Дудевски (литератор), проф. Христо Сираков (лесовъд), проф. Цачо Цачев (технически науки), проф. Веска Кожухарова (социолог) и редица други.

Възпитаници на гимназията са също поетът Христо Радевски; литературният критик Минко Николов; популярните артисти и певци Аня Пенчева, Лиляна Кисьова, Минко Босев, Н. Борджиев, Теодор Шишманов и др.; кинорежисьорът Дочо Боджаков и много други...

Мястото на училището в образователната структура на общи­ната

СУ „Васил Левски“ е най-голямото средно общообразователно училище не само в община Троян, но и в цялата област Ловеч. Броят на паралелките е с повече от 20% по-голям от броя на второто по големина училище в общината. Тези обстоятелства поста­вят високи изисквания към организацията на учебно-възпитателния процес, към из­граждането и поддържането на материално-техническата база, изисква комплексни уп­равленски решения.

През последните няколко учебни години броят на учениците е относително постоянен, но през последните четири години има известно увеличаване на новозаписаните уче­ници в първи клас, поради което се формираха по две паралелки, вместо по една.

Държавният план-прием за всички паралелки се реализира в пълен обем.

Увеличеният интерес към нашето училище е свързан с успеха на чуждоезиковото, про­филираното и професионалното обучение (в гимназиален етап) и успешната и резултатна работа на целодневното обучение в начален етап. Косвен стимул е разширеното изучаване на чужд език, математика и ИТ още в пети клас.

Професионалните паралелки са свързани с общия икономически профил на общината – стимулиране на хотелиерството и туризма – като изгражда и интерес към самото про­фесионално направление.

В прогимназиален етап в рамките на задължителноизбираемата подготовка се форми­рат паралелки с разширено изучаване на български език и литература и английски език; на математика и информационни технологии; на допълнителен чужд език.

В прогимназиален и в гимназиален етап в училище се преподава втори и допълни­телен чужд език.

Изучаването на повече от един чужд език се базира на препоръките на ЕС за насърча­ване изучаването на езици и полага осно­вите на многоезичност.

Целодневно обучение

Целодневното обучение заема трайно място в училището, като особено рязко е увели­чен броят на учениците и групите в начален етап. Причината е свързана с промените в нормативната база, която императивно изисква в начален етап обхващането на учени­ците да бъде стопроцентово.

Пътуващи ученици

През последните години в СУ „Васил Левски“ се обучават над 70 ученици до 16-го­дишна възраст, пътуващи от съседни населени места, в които няма училище. На базата на този факт училището има статут на средищно и по утвърдена транспортна схема от община Троян тези ученици пътуват безплатно.

За удобство на учениците училището осигурява с финансиране от собствения си бю­джет и втора транспортна линия до крайно отдалечените квартали на града, като да се възползват от нея имат възможност и ученици над 16-годишна възраст.

С това е осигурен достъпът до образова­ние и същевременно е сведен до минимум рискът от отпадане на ученици от училище.

Наказания

СУ „Васил Левски“ работи за налагане на съвременна ефективна училищна политика за дисциплиниране и утвърждаване на единни правила за поведение на учениците. Спрямо провинилите се ученици се предприемат корекционно-възпитателни мерки в съответствие с ПДУ, ПВТР и със Закон за закрила на детето. Акцент в работата с под­ растващите е активната информационно-образователна и превантивна дейност. Учи­лището взаимодейства с ОбКБППМН, Д „СП“ – Отдел „Закрила на детето“ и ДПС при проблеми с деца и ученици в риск.

В училището няма проблем с отпаднали ученици – практически това са изолирани слу­чаи и в почти всички случаи става дума за ученици в гимназиален етап.

Отсъствията – както извинените, така и неизвинените – се очертават все още като се­риозен проблем в училище, тъй като затрудняват усвояването на общообразователния минимум, но в последните години се наблюдава трайна тенденция за тяхното намаля­ване.

Медицинско обслужване на училището

В училището работят лекар и фелдшер, които осигуряват целодневно медицинско обслужване за учениците и персонала.

В дневник се отразяват посещенията на учениците при лекаря на училището. След пър­вичен преглед те се насочват към личен или към дежурен лекар в многопрофилна бол­ница, която се намира в непосредствена близост до училището.

Ученици със специални образователни потребности

Училището работи съвместно с РЦПИОДУСОП (Ресурсен център) – Ловеч за осъществяване на дейности за осигуряване на равен достъп и качествено обучение и възпитание на ученици със специални образователни потребности в СУ „Васил Левски“ – Троян.

Най-сложното предизвикателство е обучението на ученици в гимназиален етап, приети в професионална паралелка, със заповед на Министъра на образованието. Тези ученици се обучават по част от професията „Хотелиер“.

Педагогически специалисти

Методическите обединения подпомагат работата на педагогическите специалисти, координират процеса на вътрешно- и външноучилищна квалификация.

Резултати от учебната работа

В последните години резултатите на националните външни оценявания след 4 и след 7 клас непрекъснато се повишават. Успехът по всички предмети е над средния за областта и страната.

Тенденцията е към повишаване качеството на знанията и уменията на учениците в следствие от непрекъснатата квалификация на специалистите и по-широкото навлизане на технологиите в образователния процес.

Резултати от държавните зрелостни изпити

Резултатите от ДЗИ показват трайно усвояване на учебния материал. Успехът от ДЗИ почти не се различава от текущите оценки, което е гаранция за адекватна система на оценяване и системно усвояване и затвърждаване на учебния материал.

На I задължителен държавен зрелостен изпит резултатите са с почти цяла единица по-високи от сред­ните за страната и са гаранция за подготовката на зрелостниците по БЕЛ.

За втори зрелостен изпит най-голям е интересът към география и икономика (повече от половината от явилите се), което е идентично с интереса към този изпит в цялата страна. Резултатите на явилите се на този изпит са още по-добри – с повече от 1,25 по-високи от средните за страната.

Двете профилирани паралелки с увеличен хорариум по английски език и с увеличен хорариум по математика очаквано са подготвили сравнително големи групи на явили се по английски език и по математика. Резултатите по английски език са с повече от една единица по-високи от средните за страната. Резултатите по математика са близки до средните за страната, като независимо от сравнително по-малкия брой явяващи се на този изпит, успехът в цялата страна е много висок.

Ученическо самоуправление

Ученическото самоуправление трайно е заело своето място в работата на СУ „Васил Левски“, Троян. Успешно функционира ученически съвет, който се включва активно при вземането на решения за дейността на училището, съгласно своите правомощия и реализира дейности и проекти, насочени към учениците.

Работа по проекти

Училището работи по много международни, национални и специални проекти, което, освен че позволява допълнително да се финансират различни дейности, превоставя на учениците възможността да откриват нови интереси и нови възможности за реализация.

Информация за всички проекти, по които работи училището, може да се открие в раздел "Проекти" от главното меню на нашия сайт.

Технологии в управлението

СУ „Васил Левски“ разполага със собствени медии – интернетсайт, ра­дио, телевизия, вестник, видеостена, които в контекста на съвременното образование олицетворяват динамиката на времето и перспективите за по-нататъшно развитие.

Електронен дневник

Една от иновационните технологии е използването на електронен дневник, който по­добрява връзката на училището със семействата на учениците.

Приоритети

Приоритет 1. Стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик.

Приоритет 2. Стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки учител.

Приоритет 3. Повишаване ефикасността на управлението на училището (управлението вече е ефективно).

Приоритет 4. Привличане на ресурси от външната среда.

Приоритет 5. Развитие и подобряване на материално-техническата база.

Цели на училищната стратегия

Главна цел: Учениците на СУ „Васил Левски“ – качествено образовани и добре възпитани.

Подцел 1. Целенасочена и ефективна кадрова поли­тика.

Дейности:

 • Анализ на реалните по­требности от квалифици­рани кадри.
 • Назначаване на свобод­ните позиции на учители с доказан професионали­зъм.
 • Назначаване на млади учители на свободните позиции.

Подцел 2. Даване на възможности за усъвършен­стване и по­вишаване ква­лификацията на педагогическия състав – ръководители, учители и възпитатели

Дейности:

 • Осигуряване на навременна информация за възможностите за квалификация и разработване на ежегоден план за квалификационната дейност.
 • Участие на училището в различни проекти за квалификация.
 • Стимулиране на учителите за получена квалификация, която има връзка с пряката им работа.
 • Продължаване на добрата традиция за организиране на училищни и междуучилищни форми за квалификация.

Подцел 3. Осигуряване на качествен учебно-възпи­тателен про­цес.

Дейности:

 • Разработване на елементи от система за управление на качеството в съответствие с националните и световните тенденции.
 • Дефиниране на точни критерии за качество, като се анализират резултатите от НВО 4 клас, НВО 7 клас, външно оценяване 8 клас, държавни зрелостни изпити, държавни квалификационни изпити по професия.
 • Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството.

Подцел 4. Стимулиране прила­гането на иновативни методи в обу­чението.

Дейности:

 • Анализ на резултатите от работата на учители с доказано иновативно мислене.
 • Материално стимулиране чрез включване на повече точки в диференцирано заплащане на труда за прилагане на иновативни методи.
 • Създаване на вътрешноучилищни форуми за споделяне на добри практики.
 • Подкрепа на новите форми на изява на учениците.

Подцел 5. Създаване на възможности всеки ученик да развие потенциала си.

 • Изследване и ясно определяне на групите на ученическите интереси и възможности.
 • Разработване на ученическо портфолио в началото на всеки етап.
 • Създаване на нови форми за изява на учениците и развитие на старите такива в съответствие с техните интереси и възможности.
 • Ефективна работа с децата със специални образователни потребности.
 • Създаване на система за стимулиране развитието на всеки ученик.

Подцел 6. Даване на реални възможности на учениците за участие в управлението на училището.

Дейности:

 • Участие на учениците обсъждане на училищни проблеми, в които са заинтересована страна.
 • Увеличаване на правомощията на УС по отношение на поддържането на реда, хигиенните условия и опазване на училищното имущество.
 • Сътрудничество и подкрепа (професионална и материална) за реализиране на инициативи на ученическия съвет.

Подцел 7. Оптимизиране на мрежата от извънкласни форми.

Дейности:

 • Анализ на дейността на досегашните извънкласни форми по критериите желаност, ефективност, полезност, резултатност.
 • Провеждане на анкети сред учениците с цел установяване на нови интереси и разкриване на съответните нови извънкласни форми.
 • Популяризиране и отчитане на резултатите от работата на извънкласните дейности.

Подцел 8. Даване на възможности за изява на талантливите ученици.

Дейности:

 • Създаване база данни за възможностите за изява на талантливите ученици
 • Създаване на подходящи форми за подкрепа на всеки ученик и техните учители при подготовка за участие в представителни форуми и състезания.
 • Ресурсно обезпечаване на подготовката и изявите на талантливите ученици.

Подцел 9. Подобряване дейността на училищната комисия за превенция и противодействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Дейности:

 • Актуализиране на състава и дейността на УКБППМН.
 • Внедряване на нови форми на превантивна работа и мерки за въздействие.
 • Ефективно взаимодействие с органите, отговорни за дейността на общинско ниво.

Подцел 10. Оптимизиране на приема в съответствие с възможностите на училището за обезпечаване на качествено образование.

Дейности:

 • Утвърждаване на настоящия прием по класове, профили и професии
 • Увеличаване пълняемостта на паралелките.
 • Преминаване на приема за професионална паралелка след 7 клас (в съответствие с новия закон за народната просвета).
 • Подобряване на маркетинговата стратегия на училището във връзка с популяризиране на училището и привличане на нови ученици с по-висок бал.

Подцел 11. Усъвършенстване и развитие на вътрешноучилищна система за стимулиране и оценяване труда на учителите.

Дейности:

 • Анализ на дейността на учителите получили най-висока и най-ниска оценка в предходни периоди.
 • Въвеждане на ясни и адекватни критерии за оценяване на труда на учителите.
 • Прозрачност при оценяване на учителите.

Подцел 12. Развитие на училищната ритуализация.

Дейности:

 • Организиране и провеждане на традиционните за училището празници.
 • Тържествено откриване на учебната година.
 • Коледно тържество и провеждане на традиционен коледен базар съвместно с училищното настоятелство с цел събраните парични средства да се използват за подпомагане на нуждаещи се и награди за талантливи ученици.
 • Патронен празник – 19.02.
 • Традиционен пролетен карнавал със съдействието на ученическия съвет
 • Участие в градското шествие по случай 24 май.
 • Ритуално изпращане на учениците от 12. клас и тържествен акт за връчване на дипломите им за средно образование.

Подцел 13. Отбелязване и подо­баващо честване на юбилеи и кръгли го­диш­нини свързани с историята на учили­щето.

Дейности:

 • Организиране на тържественото честване на: 75 години пълна смесена гимназия – Троян; 70 години с името на Васил Левски; 50 години от построяването на настоящата сграда.
 • Тържествено отбелязване на 100 години от началото на гимназиалното образование в Троян.

Подцел 14. Ефективна и ползотворна работа с учи­лищното на­стоятелство на всички нива. Реална работа с родител­ските активи.

Дейности:

 • Популяризиране дейността на училищното настоятелство с цел привличане на съмишленици и спомоществователи.
 • Приобщаване на родителите към дейностите на училищното настоятелство, провокиране на родителите за нови интересни инициативи.

Подцел 15. Обвързване на професионал­ното обучение с потребнос­тите на общ­ността и бъ­дещата про­фесионална реализация на учениците.

Дейности:

 • Развитие на форми за професионално консултиране и ранно професионално ориентиране.
 • Продължаване и развитие на съвместните дейности с работодатели и община.
 • Работа по проекти за ученически практики.

Подцел 16. Стимулиране на инициати­вите за учас­тие на учили­щето с работа по проекти.

Дейности:

 • Осигуряване на инфор­мираност за възможнос­тите за работа по проекти.

Подцел 17. Училищно столово хра­нене с въз­можност за обхващане на целия учили­щен състав.

Дейности:

 • Осигуряване на топла храна на ученици, учители и непедагогически състав.

Подцел 18. Разширяване и усъвършен­стване на съ­ществуващата материално техническата база.

Дейности:

 • Разширение на СУ „Васил Левски“
 • Основни ремонти.
 • Текуща и навременна подмяна на остаряло оборудване и обзавеждане с ново такова.
 • Увеличаване на броя на компютрите в училище.
 • Създаване на нови кабинети и актуализация на старите.
 • Закупуване на нови учебни помагала.
 • Подобряване на работната среда.

Подцел 19. Повишаване интереса на учениците към природните науки и пред­лагане на въз­можности за разнооб­разни извънкласни форми по природни нау­ки

Дейности:

 • Сформиране на групи в СИП.
 • Посещения на лаборатории, ИПЖЗ, пречиствателни станции.
 • Организация и участие в състезания на различни нива.
 • Инициативи за опазване и почистване на околната среда.

Подцел 20. Изграждане на условия за реален достъп до качествено образование на всички уче­ници.

Дейности:

 • Реално функциониране на училищна комисия за работа с деца със СОП.
 • Институционализиране на осигуряването на средства за подпомагане на социално слаби ученици чрез създаване на комисия.
 • Максимално подпомагане на пътуващите неправоимащи ученици при пътуване до училище.

Подцел 21. Целенасочена работа към съхраняване и подобряване на здравето на учителите.

Дейности:

 • Осигуряване на стая за отдих на учителите.
 • Повишена взискателност към работата на фирмата за трудова медицина.
 • Използване на тийм-билдинг за подобряване на психоклимата в учителския колектив.

Подцел 22. Непрекъс­нато усъвър­шенстване на вътрешно­училищната нормативна база.

Дейности:

 • Ежегодно актуализиране и отчитане на резултатите от изпълнението на училищната Стратегия за развитие
 • Разработване на План за изпълнение на училищната Стратегия за развитие.
 • Актуализиране на Правилника за дейността на училището.
 • Разработване на вътреучилищна Процедура за приемане на ученици, обучавани в училища на чужди държави.
 • Разработване на училищна Стратегия за работа с отпадащите и невключени в образователната система български граждани.

Етапи за изпълнение

Етапите за изпълнение на настоящата стратегия са два:

 1. етап – 2014–2016 година
 2. етап – 2017–2020 година

Дейностите за всеки етап с източниците за финансиране, сроковете и отговорниците за изпълнение се разписват в Планове за реализиране на училищната стратегия на СУ „Васил Левски“, Троян за периода 2014/2020 година за всеки отделен етап.

В началото на всяка учебна година се планира и гласува от Педагогическия съвет едно­годишен план за действие, заедно със заложените индикатори за отчитане на резулта­тите.

В края на всяка учебна година се отчита изпълнението на заложените за годината зада­чи.

Контрол

Мониторингът по изпълнение на стратегията на училището се извършва по одобрени чрез заповед на директора правила.

Виж пълния текст на Стратегията