Формуляр: Заявление за извиняване на отсъствия по семейни причини

Отсъствия по семейни причини до 3 дни в една учебна година се извиняват с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето.
Изтеглете файла

 

Транспортна схема за безплатен транспорт на деца и ученици в община Троян за учебната 2017/2018 г., съгласно чл. 283 ал. 2 от ЗПУО
 

Списък на одобрените учебници за 8. - 12. клас - 2017/2018 учебна година
 

Дати за изпитите на Кеймбридж в СУ "Васил Левски" за 2017 г.